Czy zgoda na najem lokalu pozostałych współwłaścicieli jest wymagana?

Nasze porady

Czy zgoda na najem lokalu pozostałych współwłaścicieli jest wymagana?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, do rozporządzania rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli ( art. 199 KC ). Wynajmem lokalu nie ma charakteru rozporządzającego, ale na pewno przekracza zakres zwykłego zarządu.

Do zwykłego zarządu należą natomiast wszystkie sprawy związane z eksploatacją nieruchomości, a więc pobieranie pożytków i dochodów, wezwanie o zapłatę czynszu czy też zawieranie umów związanych z zarządem i eksploatacją lokalu.

Jeśli pomiędzy współwłaścicielami nie ma zgody na wynajem lokalu, to współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać ustanowienia podziału quoad usum przez sąd.

Wynajem lokalu bez zgody współwłaściciela może skutkować wystąpieniem drugiego właściciela do sądu z powództwem o stwierdzenie nieważności zawartej umowy najmu.

Podpisanie umowy najmu lokalu wymaga zgody również obojga małżonków. Mówi o tym artykuł 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, według którego współmałżonek wynajmującego musi wyrażać zgodę na najem.

Zgoda współmałżonka nie będzie potrzebna, jeśli:

- wynajmowana nieruchomość została nabyta wskutek dziedziczenia (rzeczy i prawa nabyte w drodze spadku nie są wliczane do majątku wspólnego, lecz do majątku osobistego jednego z małżonków),

- wynajmowana nieruchomość została nabyta przez jedno z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego

Dla lokali, które mają założoną Księgę Wieczystą łatwo będzie sprawdzić informację o własności w Teleinformatycznym Elektronicznym Systemie obsługującym Księgi Wieczyste. W dziale II mamy wykaz wszystkich współwłaścicieli lokalu.

Ja na spotkania mające na celu podpisanie umowy najmu zapraszam wszystkich współwłaścicieli lokali, bądź proszę o przyniesienie podpisanego pełnomocnictwa od współwłaściciela.

 

 

Nasze Oferty


Kategorie