najem lokali komercjnych

Umowa najmu lokalu użytkowego - na jaki okres?

Aktualności Nasze porady

Umowa najmu może zostać zawarta na czas nieoznaczony lub oznaczony. 

Czas nieoznaczony obowiązuje do momentu kiedy jedna ze stron nie złoży pisemnego wypowiedzenia umowy, nawet bez podania przyczyny. Terminy wypowiedzenia reguluje art. 688 Kodeksu Cywilnego. 

Okresy wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego zależą od tego, z jaką częstotliwością miał być płacony czynsz. Jeżeli czynsz jest płatny miesięcznie (co jest najczęstszą praktyką), najem lokalu można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód ze skutkiem na  ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Wiążąca jest data, w którym druga strona odebrała dokument o  wypowiedzeniu. 

Strony mogą modyfikować okresy wypowiedzenia tylko  na korzyść Najemcy.

Dopuszczalne zatem będzie skrócenie okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy oświadczenie o wypowiedzeniu składa Najemca.

Umowa najmu lokalu komercyjnego może zostać zawarta również na czas oznaczony. Maksymalna długość okresu obowiązywania zależna jest od tego kto jest stroną w umowie.  Jeśli umowa najmu zawierana jest między przedsiębiorcami to maksymalny okres jej obowiązywania będzie wynosił 30 lat, w przeciwnym razie będzie on wynosił 10 lat.  W obu przypadkach jeśli umowa zostanie zawarta na czas dłuższy po okresie,  na który została zawarta,  przechodzić będzie automatycznie na umowę na czas nieoznaczony.

Wypowiedzenie umowy na czas oznaczony jest możliwe wyłącznie z powodów, które zostaną przez strony wskazane w treści umowy najmu. 

Aleksandra Organiściak
a.organisciak@euro-house.waw.pl

Nasze Oferty


Kategorie