Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony

Nasze porady

Dla Wynajmującego zawarcie terminowej umowy stabilizuje okres uzyskiwania przychodów z tytułu czynszu najmu, dla Przedsiębiorcy natomiast jest to pewność, iż Wynajmujący nie będzie mógł jej rozwiązać na zasadach ogólnych. Takie zobowiązanie dla Najemcy wiąże się jednak z ryzykiem konieczności ponoszenia opłat do końca obowiązywania umowy najmu mimo chęci opuszczenia lokalu.

 

Oprócz sytuacji wyszczególnionych w Kodeksie Cywilnym, tj.:

 

  • istnienia wad lokalu zagrażających życiu lub zdrowiu, co powoduje możliwość wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia (art. 682 Kodeksu cywilnego);

 

  • wykraczanie przez najemcę lokalu użytkowego w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu lub czynienie przez swoje niewłaściwe zachowanie korzystania z innych lokali w budynku uciążliwym, co skutkuje możliwością wypowiedzenia umowy przez wynajmującego w trybie natychmiastowym, czyli bez upływu okresu wypowiedzenia (685 Kodeksu cywilnego);

 

  • zbycie nieruchomości w trakcie trwania umowy co umożliwia nabywcy tej nieruchomości wypowiedzenie umowy najmu lokalu komercyjnego z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia (art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego)

 

  • zaleganie z zapłatą czynsz za co najmniej dwa okresy płatności ( art. 687 Kodeksu Cywilnego)

 

Zgodnie z art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego wypowiedzenie umowy najmu jest możliwe w przypadkach określonych w samej umowie. Chcąc zagwarantować sobie możliwość jej wypowiedzenia w ten sposób, należy określić możliwie precyzyjnie wypadki, w których wypowiedzenie będzie możliwe.

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie zawarcie katalogu konkretnych przyczyn wypowiedzenia umowy najmu. Do najpopularniejszych należą:

 

  • brak wpłaty lub uzupełnienia kaucji,

 

  • naruszenie zakazu konkurencji,

 

  • brak przejęcia lokalu w określonym z góry terminie

 

  • utrata koncesji pozwalającej na prowadzenie działalności

 

  • udokumentowany brak rentowności prowadzonego biznesu

 

Nasze Oferty


Kategorie